VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. DEFINICE

Provozovatelem únikové hry je Adéla Malovcová, se sídlem Rychnov u Nových Hradů 1, 37336, IČO: 21159157, zapsaná v živnostenském rejstříku.

Klientem se rozumí každý účastník únikové hry a dále ten, kdo hru objednal nebo rezervoval.

Únikovou hrou nebo hrou se rozumí služba, při které jsou klienti uzavřeni po stanovenou dobu v prostoru vyhrazeném pro hru a pomocí indicií se snaží dostat ven z místnosti.

Obsluhou se rozumí zástupce provozovatele, který seznamuje klienty s pravidly hry, dohlíží na průběh hry a v závěru hru s klienty konzultuje.

Internetové stránky provozovatele jsou www.davincihodilna.cz

Provozovna se nachází na adrese Husova tř. 1821/4, 370 01 České Budějovice.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Nezbytnou podmínkou účasti na únikové hře provozované obchodní firmou je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s obchodní firmou na základě jejich uskutečněné rezervace únikové hry. Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny obsluhy únikové hry, může být vyloučen z prostorů provozovatele na základě rozhodnutí obsluhy či provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

3. REZERVACE

Objednatel může hru zarezervovat prostřednictvím internetových stránek provozovatele.V případě rezervace je objednatel povinen se na vyzvání provozovatele nebo jeho zaměstnanců prokázat platným rezervačním kódem nebo jiným údajem potřebným k ověření registrace. Uskutečněním rezervace a vstupem do provozovny se účastníci dobrovolně zavazují k respektování a dodržování všech bezpečnostních pravidel a pokynů obsluhy. Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí, odpovědnost a řídí se následujícími podmínkami.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit a navrhnout přesunutí rezervace z objektivních technických důvodů nebo vyšší moci. Účastník bude neprodleně o této situaci informován a bude mu navržen jiný termín rezervace.

Rezervaci lze bezplatně zrušit nejméně 24 hodin před začátkem hry a to přes portál reservio, přes který se rezervace vytvářela.

4. PLATBA

Objednatel je povinen za únikovou hru zaplatit cenu dle platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách provozovatele nebo na místě. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceník, provozní dobu a podmínky her. Aktuální znění je vždy zveřejněné na webových stránkách.

5. PODMÍNKY VRÁCENÍ POUKAZU

Zákazník může dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku zakoupený poukaz vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena částka, kterou za poukaz zaplatil, do 10 dnů od přijetí žádosti.

Poukazy lze vrátit za následujících podmínek: – poukaz bude nepoužitý (příslušný poskytovatel služby dle konkrétního poukazu potvrdí, že žádná ze služeb dle vráceného poukazu nabyla čerpána ani nebyla provedena rezervace termínu jejího čerpání)

Zaplacená kupní cena bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo zákazník sdělí Prodávajícímu písemně (e-mailem).


6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel upozorňuje klienty, že hra není vhodná pro děti do 15 let věku, osoby se srdeční vadou, epilepsií, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. Klienti vstupují do hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Obsluha únikové hry není, z důvodu lepšího prožitku ze hry, osobně přítomna v herních prostorech. Obsluha únikové hry tak nemá přímou kontrolu nad probíhající hrou, a tudíž provozovatel nenese odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, speciální ani následnou škodu, újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí na hře nebo s využíváním služeb a prostor provozovatele. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit vybavení místnosti. Provozovatel akceptuje výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení, které vyplývá ze hry.

7. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Během hry a v souvislosti s ní mohou být klientům sděleny nebo se mohou jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky provozovatele, know-how apod. Klienti souhlasí a uznávají, že jakékoliv a všechny tyto informace jsou důvěrné a provozovatel je jediným a exkluzivním vlastníkem tohoto duševního vlastnictví a chráněných informací. Jakékoliv sdělení těchto informací třetí straně (speciálně jedná-li se o přímého konkurenta) je přísně zakázáno a bude projednáno u soudu.

Klienti berou na vědomí, že veškeré informace a know-how provozovatele jsou chráněné, a že poskytovatel bude materiálně poškozen jakýmkoliv sdělením informací třetí straně.

8.. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje klientů budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace hry nebo jejích změn. Klienti projevují souhlas s užitím jejich osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a email). Použití osobních údajů uvedených v rezervaci se vztahuje pouze na rezervační proces únikové hry. Data nejsou dále jakkoliv zpracovávána.

Klienti mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň mají právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje klientů jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám.

9. NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ

Při hře se netoleruje agresivní chování, požívání drog a alkoholu. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog se nemohou zúčastnit hry. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníkům vstup do hry na základě výše uvedených důvodů, a to bez náhrady.

K úspěšnému dokončení hry je zapotřebí pouze logické myšlení, proto v žádném momentě hry není dovoleno používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly. V případě poškození vybavení místnosti klienty jsou klienti povinni nahradit poskytovateli vzniklou škodu.

V případě, že nebudou dodržována stanovená bezpečnostní pravidla a pokyny obsluhy, může obsluha vykázat z herních prostorů jedince či celou skupinu bez nároku na vrácení části nebo celého vstupného.

10. ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE

V případě zdravotních komplikací je u obsluhy k dispozici lékárnička a v případě potřeby může obsluha přivolat lékařskou záchrannou službu. V případě, že se klient během hry nebude cítit dobře např. z důvodu astmatu nebo klaustrofobie, může požádat obsluhu o možnost opustit hru, obsluha únikové hry si vyhrazuje právo ukončit hru, kdykoliv uzná za vhodné. Pokud klienti trpí nějakou z výše zmíněných zdravotních komplikací a stejně se hry účastní, provozovatel nemůže být odpovědný za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vytvořením rezervace (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Objednatel je povinen seznámit s obsahem těchto podmínek všechny účastníky hry.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů je v průběhu hry zakázáno.

Kouření je zakázáno v celých prostorách provozovatele.